کدام جزء در ایمیل مارکتینگ اهمیت بیشتری دارد


بررسی ها نشان می دهد که بهبود در موارد زیر به ترتیب اولویت تا به میزان قابل توجهی می تواند کمپین ارسال ایمیل تبلیغاتی شما را بهبود ببخشد
ارسال ایمیل تبلیغاتی
 • عنوان ایمیل تا 86 درصد
 • درخواست به اقدام (call to action) تا  62 درصد
 • متن ایمیل تا 58 درصد
 • روز ارسال ایمیل تا 48 درصد
 • قالب و تصاویر استفاده شده در ایمیل تا 47 درصد
 • ساعت ارسال در روز تا 46 درصد
 • طراحی درست Landing Page تا 44 درصد
 • انتخاب درست مخاطب تا 44 درصد
 • شخصی سازی ایمیل تا 42 درصد
 • انتخاب نام مناسب برای بخش From ایمیل تا 32 درصد
 • قالب درست برای نسخه موبایل تا 26 درصد

آیا شما موردی دیگری در نظر دارین تا کمپین ارسال ایمیل تبلیغاتی نتیجه بهتری دهد؟

دسته‌بندی نشده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *